Όροι & Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους ‘Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αυτός ο Ιστότοπος (ο Ιστότοπος) παρέχεται από την Clarios Germany GmbH & Co. KG και υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Χρησιμοποιώντας αυτό τον Ιστότοπο ή κάθε εφαρμογή που παρέχεται μέσω αυτού συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

General Terms and Conditions of Delivery


Περιεχόμενο Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, κατατεθέντα σήματα, υλικό που δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι ιδιοκτησία της Clarios και άλλων (Περιεχόμενο).Η Clarios και/ή οι θυγατρικές της είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες όλου του Περιεχομένου του Ιστότοπου, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από εκείνα που αναφέρονται ρητά στον Ιστότοπο, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφο μεμονωμένων οθονών ή να «κατεβάσετε» υλικό που αποτελεί μέρος του Ιστοτόπου αποκλειστικά για δική σας χρήση ή αρχείο, με την προϋπόθεση ότι κάθε λογότυπος, σήματα ή λεζάντες που εμφανίζονται στις αντιγραμμένες σελίδες παραμένουν και δεν μετακινούνται από το εκτυπωμένο αντίγραφο. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, προβάλλετε, μεταφέρετε, προσαρμόσετε ή με κάθε τρόπο εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Clarios.

Περιεχόμενη Χρήστη

Κάθε πληροφορία (εκτός από προσωπικές πληροφορίες που καθορίζονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, κειμένων, αρχείων γραφικών και άλλου υλικού που μεταφέρετε στον Ιστότοπο ή παρέχετε στην Clarios αναφέρεται ως Περιεχόμενο Χρήστη. Μεταφέροντας Περιεχόμενο Χρήστη στο ή μέσω του Ιστότοπου συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταφορά, ακρίβεια, πληρότητα, ιδιοκτησία και δημοσίευση αυτού του Περιεχομένου Χρήστη και ότι η Clarios δεν φέρει ευθύνη για τη μεταφορά του. Μεταφέροντας Περιεχόμενο Χρήστη στην Clarios ή διαθέτοντάς το σε ή μέσω του Ιστότοπου παραχωρείτε στην Clarios και τις θυγατρικές της ατελώς, διεθνώς, διαρκώς, αμετακλήτως, μη αποκλειστικά και πλήρως υπό-αδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει και προβάλλει αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη εν όλω ή εν μέρει και/ή να το ενσωματώσει σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε «ηθικά δικαιώματα» σε αυτό έχουν αρθεί. Η Clarios δεν παρακολουθεί, αναθεωρεί ή διορθώνει Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί ή έχει διατεθεί στο ή μέσω του Ιστότοπου. Εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί, διορθώσει ή αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στο σύνολο ή εν μέρει που κατά την κρίση της Clarios δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, είναι παράνομο, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητο, ακατάλληλο ή ανακριβές. Η Clarios δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια απόφαση, έλλειψη απόφασης, ή καθυστέρηση στη διόρθωση ή αφαίρεση Περιεχομένου Χρήστη.

Δεοντολογία

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να μεταφέρετε σε ή μέσω του Ιστότοπου Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο: (i) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας ομαδικό ή ατομικό·(ii) είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο, σεξουαλικό, απεχθές, ή παραβιάζει την ιδιωτικότητα· (iii) στοχοποιεί, παρενοχλεί, υποβαθμίζει ή εκφοβίζει άτομα ή ομάδες με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία ή την αναπηρία· (iv) περιέχει αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «μαζικό περιεχόμενο», «αλυσιδωτές επιστολές» ή άλλης μορφής εκκλήσεις· ή (v) περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλου είδους κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που μπορεί να διακόψουν, καταστρέψουν ή περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να συμβάλουν σε οποιαδήποτε παρεμφερή καταστροφική δραστηριότητα. Επίσης συμφωνείτε ότι δεν: (i) θα πλαστοπροσωπήσετε άτομο ή οντότητα ή θα δηλώσετε ψευδή σχέση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαστρεβλώσετε τη σχέση σας με πρόσωπο ή οντότητα·(ii) θα διαμορφώσετε ή χειριστείτε με άλλο τρόπο Περιεχόμενο Χρήστη προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευσή του·(iii) θα παρέμβετε ή διαταράξετε τον Ιστότοπο ή τους εξυπηρετητές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή αγνοήσετε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή πολιτικές δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο· (iv) θα διεισδύσετε ή με άλλο τρόπο επιδιώξετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή θα διακυβεύσετε την αξιοπιστία του Ιστότοπου· (v) θα συλλέξετε ή αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου Χρήστη που αναρτήθηκε από άλλους στον Ιστότοπο ή θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό ασυμβίβαστο με το σκοπό του Ιστότοπου· ή (vi) θα παραβιάσετε οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

Ο Clarios μπορεί να παρέχει σύνδεση σε Ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων (Συνδεδεμένοι Ιστότοποι ). Οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι δεν αναθεωρούνται, ελέγχονται ή εξετάζονται από την Clarios. Κάθε Συνδεδεμένος Ιστότοπος μπορεί να έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ο χρήστης πρέπει να ενημερωθεί και να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις πολιτικές όταν τον χρησιμοποιεί. Η Clarios δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τις πολιτικές ή τις πρακτικές οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Ιστότοπου ή άλλου πρόσθετου συνδέσμου που μπορεί να περιλαμβάνει, ούτε είναι υπόλογος για την πρόσβαση των Χρηστών στους Συνδεδεμένους Ιστότοπους . Οι σύνδεσμοι δεν υποδηλώνουν έγκριση της Clarios για τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους ή άλλη εταιρία ή υπηρεσία.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία έχει ενσωματωθεί με αναφορά στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

Αποποίηση Εγγυήσεων

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΠΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η CLARIOS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: (Ι) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ (ii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ H CLARIOS, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (I) ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ) Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ, Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η CLARIOS Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Αποζημίωση

Με τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε, και να αφήσετε ανεπηρέαστους την Clarios, τις θυγατρικές της, τα στελέχη της, τους διευθυντές και υπαλλήλους από κάθε αξίωση, υποχρέωση, δαπάνη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου, οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης από εσάς ή Περιεχομένου Χρήστη που μεταφέρετε σε ή μέσω του Ιστοτόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο/Δικαιοδοσία

Ο Ιστότοπος ελέγχεται και λειτουργεί από τα γραφεία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση στους τοπικούς νόμους. Οι νόμοι της πολιτείας του Ουισκόνσιν εξαιρουμένων των κανόνων αντικρουόμενων νόμων, θα διέπουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τη χρήση του Ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο συμφωνείτε και συναινείτε (i) ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία με την Clarios που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοτόπου θα ακουστούν αποκλειστικά σε εθνικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της πολιτείας του Ουισκόνσιν και συγκεκριμένα στο Μιλγουόκι, Ουισκόνσιν και 
(ii) για την άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της πολιτείας του Ουισκόνσιν, σε σχέση με κάθε τέτοια διαφωνία.

Αλλαγές των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

H Clarios μπορεί να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κατά καιρούς κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε αλλαγή θα εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα του Ιστοτόπου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε για αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης τακτικά. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο μετά από τυχόν τροποποιήσεις στους Παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις.

Αναζήτηση μπαταριών VARTA®


Sei un Professionista? Usa la nostra funzione di ricerca avanzata sul VARTA Partner Portal.

Εύρεση αντιπροσώπου VARTA®

Βρείτε άλλους Εμπόρους